Jen slunce to umí lépe...

Nejčastější dotazy - ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Otázka
Mám zájem o návrh vytápění do rodinného domku, jaká podklady vám mám zaslat?
Odpověď

Pro vytvoření cenové nabídky potřebujete:

 • systém topení, který chcete použít (Ecofloor, Ecofilm, Ecosun, Ecoflex)
 • řádně okótovaný půdorys a řez objektu
 • skladbu podlahy(včetně krytiny), stěn a stropu zadaných v cm, ve směru interiér -> exteriér
 • tepelné ztráty objektu (není nutné, ale urychlí vytvoření nabídky)

Tyto údaje jsou nezbytné pro návrh vytápění bez těchto informací nelze realizovat cenovou nabídku.


Otázka
Jaká bude spotřeba el. energie (kWh) a jaké budou náklady na vytápění objektu.
Odpověď

Roční spotřeba el.energie na vytápění objektu je závislá na tepelných ztrátách objektu a kvalitě zvolené regulace. Tepelné ztráta je hodnota energie, kterou musíte dodat do objektu aby jste docílil požadované teploty prostoru. Celkové roční náklady na vytápění tak závisí na spotřebě el. energie a zvolené sazbě za tuto energii. El.vytápění lze provozovat v tzv.přímotopném režimu a nebo akumulačním. Vytápění v přímotopném režimu je realizováno tak, že má odběratel 20 hodin možnost vytápět za nízký tarif a pouze 4hodiny je provoz ve vysokém tarifu. Nízký tarif je možné využívat i pro ostatní spotřebiče v objektu. Vytápění v akumulačním režimu je realizován tak, že se topné medium /voda,beton,cihly/ "nabíjí" maximálně 8hodin v nízkém tarifu a 16hodin se využívá tato naakumulovaná energie k vlastnímu vytápění objektu. Těchto 16hodin je realizován odběr el. energie ve vysokém tarifu.


Otázka
Jaké jsou hlavní důvody pro volbu právě elektrického vytápění ?
Odpověď

Důvodů je celá řada, uvedeme pouze ty hlavní:

 • elektrické vytápění je nejdokonaleji regulovatelný topný systém s nejmenší měrnou spotřebou energie. Zatím co průměrná spotřeba energie na vytápění činí v ČR asi 0,8 GJ/m2 za rok, u elektrického vytápění je tato hodnota na úrovní 0,3-0,4 GJ/m2 za rok.
 • uživatelé elektrického vytápění jsou vzhledem k dokonalé a levné regulaci schopni plně přizpůsobit svůj topný režim měnícím se rodinným i ekonomickým podmínkám
 • pořizovací hodnoty elektrických topných systémů jsou přitom významně nižší (v desítkách procent) než u jiných systémů. Tato skutečnost je velmi důležitá zejména u nových objektů s nízkou tepelnou ztrátou a tedy i s nízkou spotřebou energie na vytápění.
 • pro elektrické vytápění existují zvláštní tarify, které umožňují používat levnou energii v tzv. nízkém tarifu i pro ostatní spotřebu domácnosti. Tento fakt je, vzhledem k rostoucímu vybavení domácností el. spotřebiči, opět významným zdrojem úspor celkových nákladů na provoz domácnosti.

Otázka
Jak je to s provozními náklady na elektrické vytápění, vím že se jedná o pohodlné a bezobslužné vytápění, nejsou však vysoké provozní náklady neúměrnou daní za pohodlí?

Odpověď
Uživatele by neměly zajímat pouze náklady provozní (i když jsou jistě důležité), ale tzv. celkové náklady na energie a to ještě v součtu s tzv. amortizací, tedy s částí pořizovací hodnoty. Elektrické vytápění je v tomto pohledu plně srovnatelné s vytápěním plynovým (viz. rubrika reference a novinky). Budoucí dlouhodobý vývoj cen energií lze předvídat pouze stěží, skutečností však zůstává, že zemní plyn je neobnovitelným přírodním zdrojem, jehož dobývání bude ekonomicky stále náročnější. Cena zemního plynu je navíc plně závislá na výkyvech světových burz.


Otázka
Přátelé mi rozmlouvají pořízení elektrického vytápění vysokými tzv. stálými platy tarifů pro vytápění. Uvádějí, že tyto částky mají odradit zájemce o elektrické vytápění - jak to tedy vlastně je?

Odpověď
Tzv. stále platy nejsou v žádném případě prohibitivní záležitostí, mají dvě funkce:

 1. uhradit dodavateli energie náklady spojené s rezervací požadovaného příkonu v síti nn (dle hodnoty hlavního jističe)
 2. zamezit spekulativnímu využívání speciálních nízkých topných tarifů pro běžné používání v domácnosti (malé odběry)

V současné době existují zařízení umožňující výrazné snížení hodnoty hlavního jističe a tedy i výše tzv. stálého platu. Tato zařízení rozkládají spotřebu domácnosti do delšího časového pásma a zamezují špičkám v odběrech (viz. sekce regulace – Regulátory pro snižování hodnoty hlavního jističe ).


Otázka
Slyšel jsem, že využití elektrické energie pro vytápění je neekologické a ve vyspělých zemích se od něho ustupuje. Co je na tom pravdy ?

Odpověď
O tom zda elektrické vytápění je či není ekologické rozhoduje především způsob výroby elektrické energie. Obecně platí, že v zemích s převažující výrobou elektrické energie z pevných paliv a zemního plynu je elektrické vytápění pouze doplńkem v rozsahu cca. 10-15% vytápěných objektů, v zemích s převažující výrobou energie z jádra, případně obnovitelných zdrojů energie hraje elektrické vytápění velmi významnou roli - v zemích jako je Švédsko, Norsko, Finsko a Francie je elektrické vytápění dlouhodobě hlavním vytápěním mimo blokovou zástavbu a je jím vytápěno 30 a více procent objektů pro bydlení.
V posledních čtyřech letech je, vzhledem k liberalizaci trhu s elektřinou, citelný trend k posilování významu elektrického vytápění i v dalších zemích. Česká republika v současné době získává výrazný podíl energie z jaderných elektráren a je zde tedy předpoklad k zařazení se spíše do druhé skupiny jmenovaných zemí. V ČR je navíc v současnosti elektricky vytápěno pouze 8,4% objektů pro bydlení.


Otázka
Jaké druhy elektrického vytápění mi můžete doporučit.

Odpověď
Naše firma nabízí prakticky všechny druhy elektrického vytápění od akumulačních systémů přes tzv.smíšené (poloakumulační) až po přímotopné. Jediným výrobkem, který v naší nabídce chybí jsou elektrokotle a to z důvodů výrazné neefektivnosti tohoto druhu vytápění. Tento výrobek ani našim zákazníkům, vzhledem k vysokým provozním nákladům nedoporučujeme. Evropský trend se ubírá směrem k tzv. velkoplošným topným systémům při jejichž použití je zajištěn nejvyšší možný komfort. Tyto systémy (podlahové nebo stropní) totiž ohřívají velké teplosměnné plochy na teploty jen o málo vyšší než je teplota prostředí. Ke směně tepla dochází částečně sáláním i mikrokonvekcí, mikrokonvekce probíhá na celé ploše. Výrazným rozdílem oproti tzv. bodovým zdrojům tepla je podstatně rovnoměrnější rozložení teploty v prostoru, omezení cirkulace a vysušování vzduchu (další informace viz výrobky ECOFLOOR a ECOFILM).
 


Otázka
Mám zájem o pořízení elektrického vytápění, přátelé mne však upozorňují na problémy vznikající při odpojování vytápění v dobách tzv. vysokého tarifu a nefunkčnost vytápění v případech výpadku el. energie.

Odpověď
V současné době je stanovena podmínka vypínání vytápění ve vysokém tarifu tak, že topení může být v tzv. přímotopném režimu vypnuto max. 2 hod dopoledne a 2 hod odpoledne, přičemž maximální doba souvislého vypnutí je 1 hodina. Během uvedené doby by nemělo dojít ke snížení teploty v místnostech více jako o 1°C. Výjimkou mohou být spatně tepelně izolované stavby, tady doporučujeme v denní místnosti instalaci statických akumulačních kamen WMX z naší nabídky. V případě výpadku elektrické energie dochází k odstavení prakticky všech moderních způsobů vytápění, neboť elektronická zařízení upravující činnost kotlů jsou odstavena z provozu. Proto zde není v tomto případě žádný rozdíl mezi elektrickým vytápěním a např. vytápěním na zemní plyn.


Otázka
Jak dimenzovat příkon topidla pro konkrétní místnost, objekt?

Odpověď
Pro správný návrh je potřeba objednat v projekční kanceláři, nejlépe v té kde jste pořídili projektovou dokumentaci, vypočet tepelných ztrát budovy dle ČSN 06 0210, nebo si tento výpočet můžete provést sami ve zjednodušené verzi na internetové stránce http://www.tzb-info.cz Tepelné ztráta se rovná součtu tepelných toků prostupem jednotlivými stěnami (vč. podlahy a stropu) ohraničujícími vytápěnou místnost a z tepelné ztráty infiltrací (netěsnosti oken, dveří apod.). Pro základní výpočet tepelných ztrát musíme znát:

 • požadovanou teplotu v místnosti a nejnižší teplotu za stěnou (v příloze normy je pro dané oblasti mapa nejnižších venkovních teplot - v případě, že za stěnou je venkovní prostor ) - rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou se nazývá teplotní spád (pohybuje se mezi 30 - 40°C)
 • plochu stěny (okna i dveře se vyjímají a počítají zvlášť)
 • součinitel prostupu tepla "U" (W/m2K) - tuto hodnotu udávají výrobci stavebních materiálu nebo ji lze dle této normy vypočítat

Pro přesnější výpočet je potřeba zohlednit i další "přirážky, součinitele apod". Pokud topidlo v místnosti předimenzujete a opatříte ho vhodným termostatem, tak Vám neodebere více elektrické energie (kWh) než správně dimenzované topidlo a jeho výhodou bude daleko dynamičtější provoz. Nevýhodou však budou vyšší pořizovací náklady a možná i vyšší hodnota hlavního jističe rovnající se vyšší částce za stálý plat. Ta tvoří významnou část účtu za energii. Pozn. i to nemusí být problém, jelikož hodnota hlavního jističe před elektroměrem může být běžně až o dva řády nižší než by odpovídala instalovanému příkonu pokud použijete námi dodávané regulace BMR HJ.


Otázka
Dobrý den! Budu stavět rodinný domek a řeším způsob vytápění. Jsem téměř rozhodnut instalovat váš výrobek, ale stále mi nikdo nedokázal odpovědět na otázku, zda se v místnostech neobjevuje tzv. elekto smog. A dále zda je v tomto smyslu rozdíl mezi ECOFILMem a kabelem. Dále mi přítel rázně naznačil, že toto topení není vhodné pro plovoucí podlahy. Prý to nevydrží žádná a "rozleze se". Děkuji za brzkou odpověď.

Odpověď
Dobrý den, z hlediska elektromagnetického záření jsou topné folie hluboce pod maximálními povolenými hodnotami WHO (Světová zdravotnická organizace). Topné kabely s ochranným opletením vykazují zanedbatelné hodnoty elektro smogu, díky odstínění odporového (topného) vodiče. Topná folie je vyvinuta pro montáž pod plovoucí podlahy a je doporučována předními výrobci plovoucích podlah jako je například společnost Egger a Alloc (na požádaní mohu zaslat prohlášení, kde výrobci souhlasí s kombinací topné folie a plovoucí podlah). Topné kabely se na rozdíl od topných folii používají do mokrých procesů montáže, takže je můžete použít pod dlažbu do flexibilního tmelu nebo do betonu.


 

2007-06-01 08:58:00 +0200

Má smysl pořídit si

Má smysl pořídit si akumulační kamna na vytápění jedné místnosti? Prý lze sehnat taková,která se zapojí do běžné zásuvky - není potřeba extra jistič a nemusí se hlásit na VČE. Noční proud odebírámě. Moc děkuji za vyřešení rodinného sporu. :-)

Dobrý den, smysl to

Dobrý den, smysl to určitě má, pokud chcete místnost vytápět a máte akumulační sazbu, tak je to to nejvhodnější. Akumulační kamna mají velké příkony, takže není vhodné je zapojovat na zásuvku ale připojit je napevno. Doporučil bych vytvořit samostatný a samostatně jištěný přívod, samozřejmě spínaný signálem HDO. V případě, že máte akumulační sazbu a stačí Vám hodnota hlavního jističe není nutné nic hlásit.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Je to odpověď obchodníka

Je to odpověď obchodníka ale ne odborníka!!!

Vážení, pokud nemáte

Vážení, pokud nemáte sazbu NT = "noční proud", je zbytečné investovat do akumulačních kamen a stačí si pořídit přímotop s termostatem a to o dostatečnem výkonu podle vytápěného objemu prostoru místnosti atp.

Marmoleum a podlahové

Marmoleum a podlahové topení

Je možné některý ze systémů podlahového vytápění použít pod krytinu Marmoleum-click nebo Marmoleum Home ? Případně za jakých podmínek.

Dobrý den, společnost

Dobrý den, společnost Forbo projevila zájem o použití podlahových folii Ecofilm F pod podlahové krytiny Marmoleun. Společnosti byly poskytnuty informační materiály a technické podklady a byly nabídnuty vzorky folii k provedení testů. Bohužel prozatím žádné vysledky ani rozhodnutí ze strany společnosti Forbo není. Doporučuji Vám společnost kontaktovat a dotázat se na možnost použití foliim Ecofilm F, možná že právě Váš dotaz pomůže urychlit vyřešení problému. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý deň. Viem, že pod

Dobrý deň.

Viem, že pod laminátové podlahy odporúčate použiť fólie ecofilm namiest káblov ecofloor - vaše stanovisko som našiel aj na tejto stránke, aj na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1708&h=215&pl=39 . Napriek tomu sa chcem spýtať: je vhodné použiť pri laminátovej podlahe káble ecofloor, ak by boli zaliate 45 mm anhydritovým poterom (poloakumulačná podlaha) ? Toto riešenie sa používa aj pri teplovodnom podlahovom vykurovaní, prečo by nebolo možné využiť ho aj pri elektrických kábloch?
Ďakujem.

Dobrý den, pokud budete

Dobrý den,
pokud budete instalovat max. 90W/m2 můžete do anhydritového potěru pod plovoucí podlahu použít topné kabely. Z našeho pohledu je tato montáž v pořádku. Problém asi nastane při výběru vhodné plovoucí podlahy, výrobci podlah většinou tento druh montáže nedoporučují a nechtějí v případě poškození podlahy uznat záruku. Proto bych doporučil raději použít topné folie Ecofim F s kombinací s plovoucí podlahou od firmy Alloc a Egger, kteří montáž folie doporučují.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, chtěla jsem se

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jaké topení by jste nám doporučil do místnosti 2,5 x 2,5m, kde je nyní jen podlahové topení cca 400W. Jedná se o bývalý balkon, který je zasklen EURO oknem. Místnost je volně napojena na kuchyň. Okno se nám v zimě stále potí, přestože často větráme.
Děkuji
K.CH.

Dobrý den, doporučil bych

Dobrý den,
doporučil bych pod okno umístit konvektor, který by zvýšil proudění vzduchu kolem oken a tím zamezil kondenzaci vody.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den,zajímá mě

Dobrý den,zajímá mě akumulační schopnost skleněných panelů jak dlouho vydrží sálat po vypnutí el.proudu.A ještě mě zajímá jak dlouhý mají kabel a jestli vytopím prostor 18m2 s panelem o příkonu 1000w.Dále jaká je povrchová teplota a za jak dlouho se nahřejí na nejvyšší teplotu.děkuji.Mohli by jste provést stejný test jako s mramorovým panelem.

Dobrý den, měl bych zájem

Dobrý den,
měl bych zájem o stropní panel(zářič)do sprchového koutu na chatě.Jáký druh z hlediska bezpečnosti mi můžete doporučit.

S pozdravem J.K.

Dobrý den, panel můžete

Dobrý den,
panel můžete použít, pokud bude umístěn nejméně ve výšce 225cm (zóna 2). Doporučuji použít panel Ecosun 300, 600, 700U, který doporučuji opatřit oboustranným nátěrem.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

dobrý môžete mi poradiť

dobrý môžete mi poradiť či je vhodne použiť kable P1P 15w/m do betonu 6cm hrubeho. dakujem peter

Dobrý den, kabel P1P 15w/m

Dobrý den,
kabel P1P 15w/m se dá do betonu použít ale záleží na tom, jaká bude podlahová krytina a jak bude kabel uložen. Pokud bude kabel v betonu a nebude přímo na tepelné izolaci a podlahová krytina bude dlažba, tak jej použít můžete. V případě, že by jste chtěl kabel položit na tepelnou izolaci a použít jako podlahovou krytinu koberec, linoleum či plovoucí podlahu, doporučuji použít kabel PSV 10W/m, plošný příkon nesmí překročit 90W/m2.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dakujem za odpoved a radu a

Dakujem za odpoved a radu a este sa chcem opytat preco je takzy obrovsky cenovy rozdiel medzi 1 vodicovymi a 2 vodicovymi kablami je to len technologia vyroby.dakujem a ten PSV-da sa pouzit 15w/m.ten kabel sa ma uchytit na kary rohoz,nebude to drat kabel,dakujem za ochotu.

Dobrý den, cenový rozdíl

Dobrý den,
cenový rozdíl mezi jednožílovými a dvoužilovými kabely je především z důvodu použití dvojnásobného množství odporového vodiče u dvoužilových kabelů(jde tam a nazpět). Kabel bych nedoporučoval fixovat na kari síť, montáž je složitá a je velmi pravděpodobné, že by při betonáži mohlo dojít k poškození kabelu. Doporučil bych použít kabel PSV 10W/m, který bych fixoval pomocí Plastových příchytek Ecofloor přímo na extrudovaný polystyrén.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, bydlím v

Dobrý den, bydlím v cihlovém bytě 2+1 o velikosti 45 m2, výška pokojů 2,5 m, šířka dvou nezateplených venkovních zdi 50 cm, 1. patro. V dohledné době plánuji rekonstrukci bytu a řeším nové vytápění, kdy se rozhoduji mezi panely Ecosun, foliemi pod laminátovou podlahu, nebo foliemi na strop pod sadrokarton. Můžete mi prosím poradit, který z těchto produktů by byla lepší volba s ohledem na účinnost a zdali bude dostačující současný hlavní jistič 1 x 25 A? Popřípadě přibližná výsledná cena? Děkuji.
PS: rozměry pokojů:
O-3,5 x 4,5
L-3 x 4,
K- 3 x 4,
Kou.-1,8 x 1,5
Ch - 1,2 x 2

Dobrý den, vhodnost a

Dobrý den,
vhodnost a výběr topného systému je závislá na rozsahu prováděné rekonstrukce. Účinnost uvedených topných systému je stejná. Spotřeba elektrické energie je závislá na tepelných ztrátách bytu. Jistič 1x25A bude určitě nedostačující. Hodnoty hlavního jističe se stavový s instalovaného příkonu topení a ostatních spotřebičů, odhaduji tak 3x25A. V případě zájmu Vám mohu vypracovat cenovou nabídku. K vytvoření nabídky bych potřeboval půdorys a složení podlahy, stěn a stropu. Dále umístění bytu v domě a výšku stropu. Všechny tyto podklady zašlete na mou emailovou adresu.

Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobry den, mam otazek trochu

Dobry den,
mam otazek trochu vic...
pro planovanou rekonstrukci bytu v cinzaku, resim vytapeni koupelny a WC. Chapu to dobre, ze pro WC (s okenkem "za zady") je nejvhodnejsi infracervene topeni folii Ecofilm na strop (+ idealne i na podlahu pod dlazdice)? V mistnosti se casto vetra, takze mi to pripada vyhodnejsi nez radiatory. Ovsem kvuli efektivite potrebuji rychly nabeh topeni (za jak dlouho po zapnuti je citit tepelny efekt folie?). Nebo jsou lepsi hotove panely Ecosun? (predpokladam, ze principialne je to totez).
Rad bych topeni zapinal az pri vstupu do mistnosti/rekneme jako svetlo/ a pri odchodu hned zase vypinal. Je to tak rychle?
A jaky pouzit termostat? Je mozne ho napojit na svetelny okruh jako vetrak? Mate v nabidce nejaky "designovejsi" typ? - prip. je mozne pouzit neco z nabidky tretich vyrobcu? Je to kompatibilni?
A co se tyka koupelny, pochopil jsem, ze kvuli vlhkosti je tam vhodnejsi klasicky primotopovy system Ecoflor (navic nam to alespon bude lepe vysouset podlahu). Nebo doporucujete take kombinovat s infra? (napr. kvuli rychlosti startu).
Diky JS

Dobrý den, k vytápění WC

Dobrý den,
k vytápění WC bych doporučil spíše použít panely Ecosun. Způsob použití panelů jak jste uvedl není možný, panely se nahřívají při teplotě prostoru 18-20°C asi 10minut. U stropních folii Ecofilm C je náběh ještě delší. Nejrychlejší topný náběh má přímotopný konvektor, který je schopen dosáhnout provozní teploty do 3 minut. K regulaci bych doporučil použít prostorový termostat, můžete použít i termostat jiného výrobce. Do koupelny bych použil kombinaci topné rohože a topného žebříku, sálavé panely by rychlost náběhu podlahy přiliž nezrychlily. Ke zrychlení náběhu bych doporučil použít doplňkovou izolaci F-board s kterou je možné podlahu ohřát do 30minut.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den pane

Dobrý den pane Frencle.
chcel by som sa opýtať,či je možne poloziť na polystyren kary siet a pomocou plastových príchytiek fixovat kabel typu PSV 15 W/m.dakujem za odpoved.(kôli možnemu dotyku siete a kabla)

Dobrý den, pro tento

Dobrý den,
pro tento způsob montáže bych spíše doporučil použít kabel PSV 10W/m, především z důvodu menšího teplotního namáhání tepelné izolace. Jako tepelnou izolaci je nutné použít extrudovaný polystyrén. Na tento polystyrén pomocí plastových příchytek připevníte topný kabel, položíte kary sít, tak aby byla asi v 1/2 vrstvy a zabetonujete.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

dakujem,aka vzdialenost ma

dakujem,aka vzdialenost ma byť medzi kablami.Teda ta kary siet je na kabloch ? dakujem

Dobrý den, rozteč kabelu

Dobrý den,
rozteč kabelu zaleží na tom, jaký budete mít příkon na 1m2. Pokud mi na email pošlete plochy místností a příkon, který chcete instalovat, spočítám Vám rozteč.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, prosím o radu.

Dobrý den,
prosím o radu. Začínám stavět RD (dřevostavba - zateplení bude nadstandartní). V celém domku budou dlažby. Chci použít vaše el. podlahové vytápění. Přečetl jsem už kdeco, ale stále mi není úplně jasné, který systém by byl nejlepší (jestli kabely nebo rohože, jestli poloakumulační, mírněakumulační nebo přímotopný). Osobně bych se přikláněl k co nejvíce přímotopnému systému. Už kvůli lepší regulovatelnosti, rychlejšímu náběhu, apod. Zkuste mi prosím poradit. Hlavně mi jde o provedení v obýváku s kuchyňským koutem o celkové velikosti 40m2 (10,5x3,8m). Dalšími prostorami bude koupelna, chodba, WC a ložnice.
Děkuji. Pavel

Dobrý den, doporučil bych,

Dobrý den,
doporučil bych, jak už uvádíte použít přímotopný systém vytápění a to především z důvodu rychlejšího zahřátí a menší setrvačnosti. Umístil bych topný kabel(rohož) pod dlažbu do flexibilního tmelu. Rozdíl mezi kabelem a rohoží je jen vtom, že u topné rohože je kabel fixován ke tkanině s určitou roztečí, takže celková pokládka je na rozdíl od topných kabelů jednodušší. V případě zájmu Vám mohu zdarma zpracovat cenovou nabídku a navrhnout technické řešení. Pro vytvoření cenové nabídky potřebuji řádně okótovaný půdorys a řez domku, skladbu podlahy, stěn a stropu. Tyto podklady zašlete na můj email.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobry den, budeme

Dobry den,
budeme rekonstruovat chalupu a potrebujeme vymyslet rozumny zpusob vytapeni. Chalupa je kamenna a bude mit podkrovni, dobre izolovanou vestavbu. V kamenne casti uvazujeme o kamnech na drevo. Prosim o radu ohledne zbyle casti, s ohledem na moznost ovladani topeni dalkove.
Dekuji M.Horejsi

Dobrý den, k vytápění

Dobrý den,
k vytápění chalupy bych doporučil použít přímotopné konvektory Ecoflex, především z důvodu rychlého vytopení místností. K regulaci bych použil bezdrátovou řídící jednotku BPT-SP (1 200,-Kč bez DPH) + spínací člen SP1(650,-Kč bez DPH). Řídící jednotku bych vzdáleně ovládal přes GSM bránu GST1 (6 000,-Kč bez DPH)
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, plánujeme el.

Dobrý den, plánujeme el. podlahové topení do několika místností novostavby celoroubeného domku. Jako hlavní zdroj topení bude sloužit krbová vložka, takže podlahy s keramickou dlažbou chceme jen temperovat pro příjemný pocit. Podlaha není ještě hotová - plánujeme "suchou" konstrukci- tj. rošt se zásypem , podlahová deska, lepidlo -topná rohož- keram. dlažba. Prosím o radu jaký druh podlahových desek je vhodný pod podlahové topení a jaký příkon stačí pro temperování podlahy.
Děkuji B.Kašparová

Dobrý den, druh podlahové

Dobrý den,
druh podlahové desky není rozhodující pro správnou funkci podlahového vytápění, důležité je, jaká je použita tepelná izolace v podlaze. Můžete použít OSB desky, dřevotřískové desky nebo desky cetris. Jako tepelnou izolaci doporučuji použít nejméně 7cm extrudovaného polystyrenu nebo minerální vaty. Do trvale obývaných místností (obývací pokoj, kuchyň, ….) doporučujeme instalovat příkon 100W/m2, do ostatních místností je možné instalovat 160W/m2 (koupelna, chodba).
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, chtěla jsem se

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je možné použít topnou rohož Ecofilm (popř. jaký typ) do koupelny v novostavbě pod dlažbu na již instalované podlahové vytápění tepelným čerpadlem. Jedná se mi o vytápění koupelny, resp. dlažby v měsících mimo topnou sezónu.Pokud ne je možná jiná alternativa ?
Děkuji za radu.

Dobrý den, Topné folie

Dobrý den,
Topné folie není možné v této aplikaci použít, pod dlažbu do flexibilního tmelu musíte použít topnou rohož Ecofloor, doporučuji LDTS 160W/m2. Pokud je již v podlaze instalováno teplovodní podlahové vytápění je nutné topnou rohož spínat přes termostat s podlahovou sondou, aby nedošlo náhodným souběžným spuštěním k poškození topné rohože.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, chystám se

Dobrý den, chystám se dělat nové elektrické topení v bytě 3+1 ve starém činžovním domě, stropy 330 cm. Uvažuji o přímotopech. Jaký typ regulace použít, aby byly provozní náklady co nejnižší při zachování teplotního komfortu?
Děkuji. Böhmová

Dobrý den, spíše bych místo

Dobrý den, spíše bych místo přímotopných konvektoru doporučil stropní sálavé panely Ecosun 700U, které by Vám díky rovnoměrně rozložené teplotě zaručily větší teplotní pohodu než přímotopné konvektory. K regulaci obou systémů bych Vám mohl nabídnout
http://www.fenixgroup.cz/pages/cs/produkty/regulace-pro-elektricke-vytap...
bezdrátovou regulaci.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den Bydlím v

Dobrý den
Bydlím v panelovém domě kde je akumulační vytápění mám staré kamna které už to mají za sebou,byt2+1 jsou použity kamna o výkonu 6kw ve dvou pokojích a v kuchyni byli použity další o kterých nevím hodnotu protože už byly vyhozeny.Mohli byste mi poradit jaké velikosti by vaše kamna měli být,jsou určitě výkonější než stávající 25let staré.Předem vám děkuji za odpověd.

Dobrý den, doporučil bych

Dobrý den,
doporučil bych použit stejné příkony akumulačních kamen, jaké máte instalovány nyní. Účinnost kamen se příliš nezměnila, myslím si, že bude přibližně stejná. Tepelnou ztrátu bude velmi obtížné spočítat z důvodu neznalosti přesného složení konstrukcí, doporučil bych do kuchyně příkon navrhnout podle příkonu na 1m3 dle ostatních místností. Pokud by jste z výpočtem potřeboval pomoci pošlete mi na email rozměry místností a výšku stropu.

Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, zajímalo by

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda je vytápění pomocí infrapanelů vhodné i pro vytápění rekreačních objektů.
Mám nezateplenou zděnou jen občasně využívanou (obv. zdi - betonové tvárnice+omítky=35cm) rekreační chatu, kterou bych tímto způsobem rád temperoval.Moje představa je, že zateplím stropy(cca 10cm polystyren+palubkové podhledy)a do stávajících zásuvek instaluji zásuvkové termostaty do nichž zapnu infrapanely.Mohlo by to takto fungovat???
Děkuji za radu

Dobrý den, sálavé panely

Dobrý den,
sálavé panely by bylo možné použít pro temperaci objektu. Sálavé panely ohřívají předměty a poté až od nich dochází k ohřevu vzduchu v místnosti. Pokud byste potřeboval objekt rychle vyhřát z nezamrzne teploty do komfortní, bude doba ohřevu v řádu dnů. Pokud budete objekt vytápět jen příležitostně, byly by sálavé panely špatnou volbou. K příležitostnému vytápění bych doporučil přímotopné konvektory Ecoflex, které přímo ohřívají vzduch a tím je dobo ohřevu podstatně kratší.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den,mám chtěl bych

Dobrý den,mám chtěl bych Vás poprosit o vyjádření,jak to tady čtu tak mám teď dilema jestli el.kotel nebo akumulačky momentálně mám v bytě 2+1 akumulační kamna 3.5+4kw a také to mají za sebou jsou staré 20let a každý rok investuji do oprav vzhledem k tomu že kamna jsou v kuchyni a v obýváku v ostatních místnostech v četně chodby a koupelny je zima a to platím zálohy za elektřinu 2560Kč/m to je asi 30000Kč ročně.Proto jsem se rozhodl pro el.kotel a radiatory po celém bytě toto jsem konzultoval s revizníma technikama a Ti mě doporučili jednoznačně el.kotel a rozvod radiatorů.Prý tím ušetřím tak 6000Kč ročně. Moje sousedka má v bytě menší o něco 2+1 přímotopy a platí tak kolem 21000Kč ročně poraďte jak tuto situaci řešit.Chtěl bych co nejvíc ušetřit jako každý ale zase platit za teplo a nemět ho co je v mém případě.

S pozdravem a přáním hezkého dne hanes

Dobrý den, přechodem z

Dobrý den,
přechodem z akumulačních kamen na elektrokotel, neušetříte směnou topného systému ale spíše změnou elektrické sazby. Tím, že instalujete elektrokotel, přejdete z akumulační sazby D26 na sazbu D45, tímto přechodem se Vám sice o trochu zvýší náklady na vytápění (použití elektrokotle, účinnost asi 80%) ale výrazně se sníží provoz ostatních elektrospotřebičů. Další poměrně výrazné úspory byste mohl dosáhnout v případě, že použijete místo elektrokotle sálavé panely Ecosun, nebo sálavé konvektory Aixance Pro. Tyto výrobky mají 100% účinnost přeměny elektrické energie v teplo a díky rovnoměrně rozložené teplotě v místnosti zaručí požadovanou tepelnou pohodu i při nižší teplotě v místnosti. Další výhodou jsou nízké pořizovací, v případě sálavého vytápění se budou pohybovat pořizovací náklady řádově 7 000,-Kč za místnost, kdežto u akumulačního vytápění budou tyto náklady téměř dvounásobné.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Měl bych prosím dotaz

Měl bych prosím dotaz ,jaký je rozdíl mezi Vašim nízkoteplotním sálavým vytápěním a infrapanely pro vatápění. Děkuji s pozdravem Židek Jan.

Dobrý den, rozdíl mezi

Dobrý den,
rozdíl mezi panely není žádná, sálavý panel, je jen jinak řečený infrapanel.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, chci začít se

Dobrý den,
chci začít se stavbou domku a nemohu se rozmyslet jaký typ topení i topných těles dát. Domek má užitnou plochu 160m2 (přízemí + patro) bude postavená z Porothermu. Máme projektovanou i krbovou vložku (dají se vytápět obě patra??)Doporučte mi prosím úsporný způsob vytápění který mě časem nezrujnuje a jehož pořizovací cena nejde do statisíců. Děkuji za odpověď

Dobrý den, Úspora energie

Dobrý den,
Úspora energie je jen málo ovlivněna výběrem topného systému. Spotřeba energie je především ovlivněna tepelně izolačními vlastnostmi domu. Vhodný systém Vám může ušetřit řádově 10 až 15% energie. Jako vhodný a na pořízení nenáročný systém bych doporučil podlahové vytápění realizované topnými kabely nebo stropní vytápění pomocí topných folii Ecofilm C s kombinací s centrální regulací. Pokud byste chtěl znát pořizovací a alespoň orientační provozní náklady, zašlete podklady pro zpracovaní na můj email (stavební půdorys, řez, složení podlahy, stěn, stropu, popřípadě tepelné ztráty).
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, lze sálavý

Dobrý den, lze sálavý skleněný panel 500 W jednoduše zapojit do zásuvky a používat? Nebo je nutné udělat pro tento typ ohřívámí samostatný el. okruh?
děkuji
Kras

Dobrý den, GR panel není

Dobrý den,
GR panel není opatřený vidlicí, pokud jej vidlicí opatříte, můžete ho zapnout přímo do zásuvky. GR panel nemá prostorový termostat, pro regulaci teploty v místnosti bych doporučil použít bezdrátovou regulaci BPT-SP + SP3.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den. Jaký typ

Dobrý den.
Jaký typ podlahové top. fólie doporučujete použít do koupelny (zóny 2 a 3, elektroinstalace TNC) na stávající dlažbu, aby byla výška vč. nové dlažby položené na topnou folii co nejmenší? Skladba stávající podlahy od shora: dlažba, beton cca 20 cm, škvárový zásyp, kamenná klenba v chodbě pod koupelnou, která je nevytápěná-jen temperovaná proti zamrznutí úniky tepla ze spodních místností napojených na chodbu. Je nutné pokládat pod topení izolaci? Je rozdíl v instalaci v koupelně a na navazující chodbě a WC? Jaký plošný výkon mám použít ? V koupelně je v současnosti ECOFLEX ZCT 500 W a na vytopení stačí; jedná se jen o ohřátí studené podlahy. V chodbě je jeden ECOSUN - tuším, že 300 W. Děkuji za info.

Dobrý den, topné folie

Dobrý den,
topné folie není možné použít pod dlažbu, topné folie jsou určeny pod plovoucí podlahy a svou konstrukci neodpovídají požadavkům normy na umístění ve vlhkých prostorech. Doporučil bych Vám použít topnou rohož LDTS(160W/m2) nebo LD(160W/m2) s kombinací s izolačními deskami F-board. V případě, že nepoužijete tepelné izolace, bude docházet k velkému uniku tepla do podkladu a nahřívání podlahy bude velmi dlouhé, s deskami F-board se podlaha ohřeje do 30minut, bez desek bych odhadoval 1,5 až 2,5 hodiny. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, mám dotaz

Dobrý den, mám dotaz ohledně kombinace topných fólií s klasickým teplovodním systémem. Jedná se o rekonstrukci staršího domu, ato jen v denních místnostech - plovoucí podlaha+topná fólie a teplovodní radiátor. Regulaci by zajišťovali místní termostaty s regulací podlaha-vzduch (topná tělesa elektroventily). Topné fólie by zajišťovali základní vytápění ( jaro,podzim apod. ) a teplovodní systém by doplňoval pouze v případě potřeby většího hnožství tepla ( zima ) nebo v při vypnutí HDO. Zajímal by mě váš názor na tuto kombinaci a případně jiné řešení. Děkuji

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Tato otázka je pro testování zda jste opravdoví hosté a blokuje automatizované spamové roboty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.