Jen slunce to umí lépe...

Slovník pojmů

Zde najdete vysvětlení pro některé technické pojmy, které se objevují na našich internetových stránkách.

 
ELEKTRICKÁ INSTALACE
Pod pojmem elektrická instalace rozumíme připojení nějakého objektu nebo zařízení k elektrické síti. Svojí instalací musí elektrické zařízení vyhovovat danému prostředí a pracovním podmínkám tak, aby byla zaručená bezpečnost osob a věcí. Podnětem k připojení je přihláška na odběr elektrické energie. Na základě této přihlášky je připravena smlouva o dodávce elektrické energie mezi energetickým podnikem a odběratelem podle platných předpisů pro prodej elektrické energie (maloodběr) nebo podle zvláštní dohody (velkoodběr).
 
 
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
Jako rozvod elektrické energie označujeme soustavu zařízení a vedení sloužících k rozvodu nízkého napětí od výstupu z transformátoru až ke spotřebičům. Rozvod tedy navazuje na přenos elektrické energie. Tyto pojmy se někdy mohou do určité míry překrývat a zcela všeobecně se souhrn všech souborů vedení a stanic označuje jako přenosová a rozvodná soustava.

SAZBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Sazby elektrické energie jsou vlastně ceny které se platí za její odběr. Sazba elektrické energie není jednotná, ale liší od druhu odběru (velkoodběr, maloodběr), doby odběru (zvýhodněná noční sazba) a celé řady dalších faktorů a parametrů.

 
 
TEPELNÉ ZTRÁTY
Tepelné ztráty jsou úniky tepla z určitého zařízení do okolí a nevyužité tak k účelu, kterému dané zařízení slouží. Tepelné ztráty lze snížit tepelnou izolací a přesněji zjistit tzv. termovizí.
 
 
ÚSPORY ENERGIE
Úspory energie představují nevyčerpání plánovaného množství energie. Z hlediska elektrické energie a tepla je důležité nejenom dosáhnout prostých úspor energie jejím nevyužíváním, ale zejména racionalizovat spotřebu elektrické energie.
 
 
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Elektrická energie je energie ve formě elektrického proudu a elektrického napětí. Je pro svou čistotu, univerzálnost, možnost přenosu na dálku a snadný rozvod nejužívanější sekundární energií. Její podstatou je tok volných elektronů při vodivém spojení míst s rozdílným elektrickým potenciálem. Mezi její nedostatky můžeme zařadit vázanost její výroby na její spotřebu, tj. nemožnost skladování elektrické energie.
 
 
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Elektrické napětí je mírou práce, kterou vykonají síly působící na jednotkový náboj při jeho přenosu po určité dráze. Na označování elektrického napětí se používá psané, tištěné, malé nebo velké U. Jeho základní jednotkou je jeden volt (V)
 
 
ELEKTRICKÝ PROUD
Elektrický proud je možno považovat za usměrněný tok volných elektronů v materiálu. Směr toku elektronů je od kladné elektrody k záporné elektrodě. Na označování elektrického proudu se používá psané, tištěné, malé nebo velké I. Jeho základní jednotkou je jeden ampér [A].
 
 
PŘÍKON
Příkon je přiváděný výkon. Jednotkou je Watt. Poměr výkonu a příkonu vyjadřuje účinnost stroje a u elektrického vytápění se toto číslo blíží 1.
 
 
SVORKOVNICE
Z elektrotechnického hlediska je svorkovnice souhrn svorek na společné izolační desce, zpravidla zakrytých z důvodu ochrany před dotykem a nečistotami.
 
 
ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH HMOT Z HLEDISKA JEJICH HOŘLAVOSTI
Dělení hmot z hlediska hořlavosti řešila ČSN 73 0823 (ke stažení zde…). Tato norma byla zrušena a nahrazena ČSN 73 0810, ve které je původní značení pozměněno. Převodník mezi původním značením a novým značením je ke stažení zde…
2007-06-02 18:20:51 +0200