Jen slunce to umí lépe...

Všeobecné obchodní podmínky

platné pro prodej zboží nabízeného společností FENIX
na území České Republiky

Obecné podmínky obchodního vztahu mezi společností FENIX Trading s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím, se v případě fyzických osob řídí ustanoveními Občanského zákoníku, u právnických osob Obchodním zákoníkem. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Zveřejnění cen
Standardní sortiment zboží, nabízený prodávajícím, je včetně základních technických informací a doporučených prodejních cen uveden v oficiálním tištěném Katalogu a ceníku výrobků prodávajícího (dále jen ceník).
Ceník je v tištěné formě k dispozici na provozovnách prodávajícího, dále je bezplatně distribuován na prodejní místa, na vyžádání může být zaslán v tištěné podobě poštou nebo v elektronické formě (formát PDF a XLSX).

2. Platnost cen
V ceníku je uvedeno počáteční datum platnosti, ceny jsou v Kč a jsou stanoveny ex works (rampa závodu). Ceník je vydáván obvykle 2x ročně – k 1. 4. a 1. 10. daného kalendářního roku. Prodávající si vyhrazuje právo upravit v případě nutnosti termíny nebo četnost vydání tohoto ceníku. Ceny jsou platné do vydání následujícího ceníku s novým počátečním datem platnosti. Ceny atypových výrobků, neuvedených v ceníku prodávajícího, jsou sjednávány individuálně.
U cenových nabídek vypracovaných prodávajícím před vydáním nového ceníku, u kterých nebyla uvedena platnost nabídky, je garantována platnost původních cen 1 kalendářní měsíc od počátečního data platnosti nového ceníku.
U objednávek, u kterých mezi datem přijetí a datem plánované expedice vstoupí v platnost nový ceník, je garantována platnost cen v době přijetí objednávky.

3. Objednávání zboží
Kupující je povinen vystavit prodávajícímu písemnou objednávku, na které bude uvedeno zejména:

  • identifikační údaje – jméno a příjmení kupujícího, fakturační adresa, u právnických osob celý název společnosti, IČO, u plátců DPH DIČ
  • datum vystavení objednávky
  • způsob odběru zboží – osobní odběr, žádost o zajištění přepravy veřejnou přepravní službou
  • při žádosti o zajištění přepravy veřejnou přepravní službou úplnou adresu, kam má být zboží doručeno, jméno a příjmení odpovědné osoby, která zajistí převzetí zásilky a v případě dobírky její úhradu, telefonní a e-mailový kontakt na tuto osobu
  • preferovaný způsob platby
  • jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží a požadované množství – za jednoznačnou identifikaci se považuje například uvedení objednacího čísla, uvedeného u zboží v ceníku dodavatele
  • konkrétní termín doručení, je-li kupujícím požadován

Objednávku je možné zaslat poštou, faxem nebo e-mailem na kontaktní adresu pracovníků tuzemského prodeje. Aktuální kontakty pracovníků, kteří mají na starosti tuzemský prodej, jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího – www.fenixgroup.cz.
Příjem objednávky není kupujícímu potvrzován, tento je vyrozuměn pouze výzvou k odběru. Kontaktován je v případě, neobsahuje-li objednávka požadované technické a obchodní údaje, nebo obsahuje požadavek, který nelze splnit. Za datum přijetí objednávky je pak považováno datum, kdy byly doplněny nebo upřesněny požadované údaje.
Zaslaná a přijatá objednávka je závazná a kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem prodávajícího. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, u objednávek vytvořených prostřednictvím internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo trvá na požadavcích, o kterých byl prodávajícím vyrozuměn jako o nesplnitelných.

4. Expedice zboží
Běžná dodací lhůta činí 14 dnů od obdržení objednávky. Na základě přání kupujícího může prodávající zajistit dopravu veřejnými přepravními službami (Toptrans, Radialka ČSAD, Česká pošta, PPL, DHL, apod.). U zakázek jejichž hodnota je nižší, než 2.000,- Kč je účtováno balné 30,- Kč. U zakázek v hodnotě do 20.000,- Kč je přeprava hrazena kupujícím. U zakázek s hodnotou nad 20.000,- Kč hradí přepravu po celém území ČR prodávající.
Pro poskytnutí bezplatné přepravy je rozhodující celková hodnota zásilky, přepravované na jedno místo, a to v ceně bez DPH účtované kupujícímu. V případě nároku na bezplatnou přepravu provádí výběr přepravce prodávající, s přihlédnutím k požadavkům kupujícího. Přijetím zboží od prodávajícího (osobně nebo od přepravce) přejímá kupující odpovědnost za vady předmětu koupě – viz Reklamační řád, zveřejněný na internetových stránkách prodávajícího – www.fenixgroup.cz.
Kupující je povinen přijmout objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě odmítnutí z jiných důvodů, než jsou uvedeny v Reklamačním řádu, má prodávající právo vyžadovat úhradu nákladů spojených s přípravou a expedicí zboží, u atypových výrobků také hodnotu zboží až do výše 100% účtované ceny.

5. Platba za zboží
Platba se provádí dobírkou při převzetí zboží, nebo bankovním převodem před odesláním zboží. U atypových výrobků si prodávající vyhrazuje právo vystavit předem zálohovou fakturu až do výše 100% hodnoty výrobků.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
Při smluvních pravidelných odběrech je možnost sjednat individuálních obchodní podmínky (množstevní slevy, dodací podmínky, způsob platby, podmínky pro bezplatnou přepravu). Obchodní podmínky jsou sjednávány písemně, formou obstaravatelské smlouvy. Je-li v obstaravatelské smlouvě sjednána platba na základě faktury vystavené prodávajícím, vystavuje se faktura v den expedice zboží. Běžná splatnost faktury je 14 dnů, v případě prodlení se splatností faktury souhlasí kupující se smluvní pokutou ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. 
U objednávek prostřednictvím internetového obchodu (bod 6.) má kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu, prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody plateb jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Volbou služby ePlatba a odesláním objednávky dává kupující souhlas prodávajícímu se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

6. Objednávky prostřednictvím Internetového obchodu
Objednávka vystavená prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se považuje za písemnou objednávku a řídí se ustanoveními dle bodu 3. Objednávání zboží. Navíc je kupujícímu na e-mail adresu uvedenou při registraci/objednání zaslána rekapitulace objednávky, která je současně potvrzením o přijetí objednávky.
Na objednávky prostřednictvím internetového obchodu, u kterých nejsou na objednané zboží poskytovány další slevy, je vybranými přepravními službami doprava dle bodu 4. Expedice zboží na území ČR hrazena prodávajícím, bez stanovení minimální hodnoty objednávky.
Běžná dodací lhůta je 1-2 pracovní dny od obdržení objednávky. Tato zkrácená dodací lhůta není závazná a při jejím překročení prodávající v žádném případě nenese odpovědnost ve vztahu k žádné třetí straně ohledně ušlého zisku, ztráty obchodní příležitosti, poškození dobrého jména nebo zvýšení nákladů, ani ohledně jakýchkoliv nepřímých zvláštních, trestních nebo následných škod bez ohledu na to, jak vznikly.
Kupující má právo podle § 1829, odst. 1, zákona. č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (počítáno ode dne převzetí). Zboží v původním obalu je ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (§ 1831) povinen v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) na své náklady doručit zpět prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající zkontroluje kompletnost zboží a nejpozději do 14 dnů vrátí kupujícímu kupní cenu stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena.
Nárok na 14 denní lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy nevzniká u výrobků, které byly upraveny nebo vyrobeny dle individuálních požadavků zákazníka.
Podmínky platné pro objednávky uskutečněného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, se nevztahují na obchodní případy vzniklé na základě individuálních obchodních podmínek nebo obstaravatelské smlouvy.

7. Zahraniční objednávky
Obchodní případy, které nevzniknou na základě platné Obstaravatelské smlouvy, jsou realizovány výhradně na území ČR. Úhrada je možná pouze v CZK, na platebním dokladu bude vyčíslena a účtována platná sazba DPH.
U objednávek s místem určení zboží mimo území ČR, nebo požadavkem na odpočet DPH z důvodu vývozu zboží mimo území ČR jde o export zboží, na který se nevztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky ani Reklamační řád – je nutné kontaktovat pracovníky zahraničního obchodu a dohodnout se na dalším postupu.

Mirloslav Petr, Fenix Trading s.r.o., 24. února 2014