Len slnko to vie lepšie

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamáciách uplatnených kupujúcim.
(tu na stiahnutie v PDF )

 1. Doklady k predmetu kúpy
  Predávajúci je povinný spolu s predmetom kúpy dodať kupujúcemu tieto doklady:
  Doklad o zaplatení (faktúra, dodací list)
  Záručný list - Ecofloor, Ecofilm
  Montážny návod Ecoflex, Ecofloor, Ecosun, Ecofilm, Thermor, akumulačné pece Ecostatic, Ecodynamic, regulačné prvky
  Návod na použitie - Ecoflex, Ecofloor, Ecosun, Ecofilm, Atlantic, akumulačné pece Ecostatic a Ecodynamic, regulačné prvky, Atmos, Equater.
 2. Akosť predmetu kúpy
  Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy v predpísanej resp. schválenej akosti, pokiaľ je záväzne stanovená resp. pokiaľ to vyplýva zo zvláštnych predpisov, alebo v akosti uvádzanej predajcom. Ak akosť výrobku nie je predpísaná, schválená resp. uvádzaná, potom je predávajúci povinný dodať výrobok v akosti obvyklej.
  Ak má byť predmet kúpy dodaný podľa vzorky, alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať predmet kúpy s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ako predložil kupujúci.
 3. Vady predmetu kúpy
  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy pri jeho prevzatí kupujúcim.
  Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že predmet kúpy má po dobu záručnej doby dohodnuté vlastnosti podľa platnej dokumentácie vydanej predávajúcim, ktorá bola resp. mala byť použitá pri výrobe predmetu kúpy, ako aj predmet kúpy má po túto dobu vlastnosti obvyklé.
 4. Záručná doba
  Záručná doba je 24 mesiacov a jej počiatok je:
  dňom inštalácie potvrdenom na záručnom liste ECOFLOOR a ECOFILM
  dňom predaja u ostatných výrobkov.
 5. Predávajúci bude aj po uplynutí zákonnej záručnej doby, teda nad rámec jeho zákonných povinností, vybavovať oznámené vady výrobkov ECOFILM a ECOFLOOR (s výnimkou vodičov určených pre ochranu potrubia a rozmrazovanie žľabov, zvodov a vodičov, ktoré budú inštalované neodbornou osobou) a tlakovú nádrž ohrievača vody Atlantic takto:
  • ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy na mieste odstránenia vady vymeniťchybnú vec za nezávadnú,
  • ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci resp. má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú i kupujúcemu, ak ide o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave resp. pre väčší počet vád riadne vec užívať,
  • ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  • v prípade, že náklady na opravu výrobku by významne presiahli (viac ako 500% z hodnoty výrobku) jeho kúpnu cenu, je možné reklamáciu vybaviť tak, že predávajúci dodá kupujúcemu iný druh výrobku (nie teda ECOFLOOR či ECOFILM) a naviac mu vyplatí 500% ceny zakúpeného výrobku ECOFLOOR resp. ECOFILM a to ak budú vady riadne oznámené (tzn. oznámené spôsobom uvedeným pre oznámenie závad v záručnej dobe) v doleuvedených lehotách:
   ECOFLOOR - rohože 8 rokov za podmienky elektrického pripojenia
   osobou s odbornou kvalifikáciou podľa vyhl.718 Zz.§14)
   ECOFLOOR - vodiče 3 roky okrem vodičov ADPSV a PPC so zárukou 2 roky
   ECOFILM - fólie 8 rokov
   ATLANTIC nádrž ohrievača 3 roky podmienkou je výmena magnéziovej
   anódy po 24 mesiacoch od začiatku záručnej doby

 6. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť nižšie uvedené doklady.
  Výrobok Doklady nutné k u platneniu záruky
  FLEXILIGHT - doklad o zaplatení, potvrdený záručný list
  ECOFLOOR - doklad o zaplatení, potvrdený záručný list
  ostatné výrobky - doklad o zaplatení, dodací list s dátumom vystavenia
  servisné služby - doklad o zaplatení, servisný list
 7. Kupujúci je pri výrobkoch ECOFLOOR a ECOFILM povinný najneskôr pri vyplňovaní zápisu o uvedení predmetu kúpy do prevádzky, predmet nákupu prehliadnuť a zistené závady zapísať do reklamačného formulára. Pokiaľ predmet neprehliadne, môže nároky zo závad predmetu kúpy, ktoré by zistil, keby predmet prehliadol, uplatniť len pokiaľ doloží, že tieto vady mal nakupovaný predmet už pri prechode nebezpečia škody na nakupovanom predmete.
 8. Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť predajcovi. Závady sa oznamujú vyplnením reklamačného formulára, buď doporučeným dopisom zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo osobne v mieste sídla predávajúceho resp. v ktorejkoľvek prevádzke, vzhľadom k čomu je predávajúci povinný zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej na vybavovanie reklamácií závad.
 9. Za okamih oznámenia závady, pokiaľ nedôjde k oznámeniu závady priamo pri osobnom rokovaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je o tom vyplnený reklamačný formulár, sa podľa tejto zmluvy považuje okamih doručenia doporučeného dopisu s oznámením závady v reklamačnom formulári na adresu sídla predávajúceho. V reklamačnom formulári je kupujúci povinný popísať, v čom sa reklamovaná vada prejavuje.
 10. Pokiaľ nebude závada oznámená v súlade so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich odstavcoch, nemá kupujúcí právo na priznanie nároku z titulu zodpovednosti predávajúceho za závady.
 11. Predávajúci je povinný do 3 dní po obdržaní riadnej reklamácie vadu prehliadnuť a odpovedať kupujúcemu, či reklamáciu uznáva, alebo nie. Za okamih oznámenia odpovedi, pokiaľ nedôjde k oznámeniu odpovedi priamo pri osobnom rokovaní medzi predajcom a kupujúcim a nie je o tom urobený zápis, považuje sa okamih odoslania doporučeného dopisu na adresu kupujúceho. V odpovedi je predajca povinný uviesť, aké plnenie navrhuje z titulu nárokov zo závad predmetu kúpy, pričom:
  ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia závady požadovať výmenu veci, alebo ak sa závada týka iba súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť vadnú vec za nezávadnú,
  ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide síce o závady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave resp. pre väčší počet závad vec riadne užívať,
  ak ide o iné neodstrániteľné závady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,
  Pri výrobkoch ECOFLOOR a ECOFILM je prípustné, v prípade ak náklady na odstránenie závady presahujú viac než päťnásobne hodnotu vadného predmetu, aby predávajúci dodal kupujúcemu iný druh výrobku zabezpečujúceho porovnateľnú tepelnú pohodu.
 12. V prípade, že predávajúci reklamáciu neuzná, je povinný uviesť dôvody neuznania, pričom nezodpovedá za vady vzniknuté:
  a. užívaním predmetu kúpy v rozpore s dodaným Návodom na obsluhu,
  b. zjavne úmyselným poškodením,
  c. následkom živelnej pohromy,
  d. neodbornou montážou resp. montážou vykonanou osobou, ktorá nemá oprávnenie na vykonanie montáže predmetu kúpy.
 13. V prípade uznania reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní.
 14. O vybavení reklamácie vyplní predávajúci s kupujúcim reklamačný formulár (na stiahnutie). Deň vyplnenia reklamačného formulára sa považuje za deň vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho podpísať protokol o vybavení reklamácie. Pokiaľ má kupujúcí akékoľvek námietky proti vybavovaniu reklamácie, je povinný zaznamenať všetky tieto námietky do reklamačného formuláru a podpísať ich.
 15. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať (teda, kedy bol povinný podpísať reklamačný protokol), sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcem potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, tiež o prevedení opravy a o dobe jej trvania.
 16. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 17. V prípade uplatňovanej reklamácie nesmie byť bez súhlasu predávajúceho po dobu reklamačnej doby s predmetom kúpy nijak manipulované.

V Banskej Bystrici 01.04.2006

2007-11-26 16:37:43 +0200