Domy s téměř nulovou spotřebou energie - budoucnost je elektřina

Nová příležitost pro elektrické topné systémy v éře výstavby domů s téměř nulovou spotřebou - EPBD 2020 nZEB. Nový koncept pro novou dobu !

Nový koncept pro novou dobu!

 • Tepelná ztráta budov a tedy i spotřeba energie významně poklesla a v mnoha případech tak přestaly být rozhodující provozní náklady, důležitějšími faktory se staly celková výše prvotní investice, náklady na údržbu a revize, bezobslužnost, životnost, spolehlivost systému a míra komfortu.
 • Firma Fenix provedla v sezoně 2013-2014 spolu s ČVUT a CEEB měření a vyhodnocení tří takových budov a jedním ze závěrů byla skutečnost, že elektrické decentralizované systémy jsou u těchto budov vzhledem ke své vysoké flexibilitě o 20-25% efektivnější než systémy teplovodní.
 • V posledních dvou letech jsme navíc poměrně rozsáhle experimentovali s fotovoltaickými střešními elektrárnami, použitím alternativních ohřevů vody apod. Získali jsme tak celou řadu velmi zásadních poznatků. Další a zcela novou výzvou je potom zahájení výstavby domů "s téměř nulovou spotřebou" od roku 2020.
 • Opět ve spolupráci s ČVUT – CEEB a pod technickou patronací MPO, MŽP a ERU připravujeme projekt výstavby takového domu ještě v letošním roce v Jeseníku. Dům bude vybaven elektrickým sálavým vytápěním, střešní FVE a domovními bateriemi pro ukládání přebytků a zajištění rovnoměrné spotřeby objektu. Objekt bude upraven i pro spolupráci se "smart grid" tak, aby umožňoval dobíjení baterií nejen z FVE ale i ve stanovených časech z el. sítě, přičemž naopak v požadovaných obdobích bude na základě signálu odběr el. energie z veřejné sítě omezen, či zcela zastaven.

Proč elektrický topný sálavý systém ?

 • Tyto systémy jsou velmi flexibilní, rychle automaticky reagují na dodatečné tepelné zisky v jednotlivých prostorách domu.
 • Rozšířené teplovodní systémy (s jakýmkoliv zdrojem včetně TČ) tuto flexibilitu a přesnost dodávek malého množství potřebného tepla do různých prostor objektu nejsou schopny zajistit, snaha o dokonalejší regulaci vyvolává neúměrné náklady.
 • Sálavé elektrické systémy poskytují teplo zejména sáláním, což je nejefektivnější způsob přenosu (s vyloučením vzduchu jako nositele).
 • Na příjem sálavého tepla je každý živý organismus geneticky připraven (slunce, oheň). Tady získávají tyto systémy i podstatnou výhodu nad dalším konkurentem v podobě teplovzdušných topných systémů u kterých je naopak nulová sálavá složka a organismem tedy nejsou vnímány tak pozitivně a plnohodnotně.
 • Výstavba domů s téměř nulovou spotřebou bude vyžadovat i výrobu podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Současná novela Energetického zákona umožní střešní instalaci FVE až do výkonu 10kWp, což by mělo být dostatečné pro pokrytí převážné části energetických potřeb domu vybaveného našimi topnými systémy.
 • Pokrok v ukládání energie pomocí domovních baterií a jejich rostoucí cenová dostupnost přinášejí základní zvrat v pohledu na elektrické vytápění objektů.
 • Použití sálavých elektrických topných systémů s dokonalou regulací je z hlediska pořizovacích nákladů, nákladů na údržbu i životnosti systému ekonomicky velmi zajímavé, neboť pořizovací náklady klesají úměrně instalovanému příkonu, přičemž náklady na údržbu se blíží nule, životnost systémů dosahuje 40 let a to vše při naprosté bezobslužnosti, možnosti vzdálené kontroly apod.
 • Dosavadní penalizace elektrické energie formou tzv. koeficientu NPE bude rychle významně slábnout vzhledem k přechodu na bezemisní a obnovitelné zdroje. Významný faktor bude hrát i obrovský potenciál regulace energetické soustavy ukládáním momentálních přebytků energie z nestabilních obnovitelných zdrojů do domovních baterií. Elektrické vytápění se tak bude plně integrovat do konceptu "smart grids" 

Fenix Office centrum - dům ve standardu 2020

Zahájení 10/2015
Ukončení 05/2016
Celková spotřeba energie  27 830 kWh
Instalovaná střešní  FVE 8.5 kWp
Roční výroba energie 8 400 kWh
Instalovaná baterie 30 kWh
 • Spolupráce FVE s domovní baterií a smart grid
 • Výstavba objektu bude probíhat pod technickým dohledem ČVUT – TZB (UCEEB), tato  bude rovněž zajišťovat jeho sledování a vyhodnocování
 • Své experty do pracovní skupiny vyslaly i následující centrální úřady:
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Energetický regulační úřad
 • O informace z projektu projevil i předseda představenstva ČEPS
 • Účelem projektu je ověřit spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a "smart grid" tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele a vytvořeny podmínky pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplně, čí částečně autonomní provoz objektu. Současně tak bude dosaženo výrazně vyšší energetické nezávislosti a k významnému snížení energetické zranitelnosti.
   

 


TOPlist