K čemu je výpočtový formulář určen

Platná legislativa považuje za klíčový parametr pro posouzení nové budovy spotřebu tzv. Primární Energie z Neobnovitelných zdrojů (dále jen PENZ). Výpočtový formulář umožňuje vyzkoušet, jaká kombinace Obnovitelných Zdrojů Energie spotřebu účinně sníží.

Zpět na interaktivní formulář

Kdo může formulář využít a co je k tomu potřeba

Formulář je určen výhradně pro rodinné domy s elektrickým přímotopným vytápěním (podlahové nebo stropní vytápění, sálavé panely, konvektory).

Do formuláře se dosazují konkrétní parametry budovy, je proto potřeba mít k dispozici Průkaz Energetické Náročnosti Budov (PENB), zpracovaný dle Vyhlášky 264/2020 Sb. (platná od 1. 9. 2020). POZOR – formulář je určen pouze pro jednozónový model rodinného domu. V průkazu může být jakýkoliv typ vytápění a ohřevu TV, pro výpočtový formulář jsou tyto údaje nepodstatné. Energetickému specialistovi se následně poskytne výstup z tohoto výpočtu a on podle něj upraví technické systémy v PENB.

Aby byl formulář pokud možno co nejjednodušší, nezahrnuje všechny možné varianty technických systémů a některé proměnné (například účinnosti systému) jsou nastaveny pevně. Výsledné hodnoty je proto nutné považovat za orientační, ovšem s vysokou mírou přesnosti.

Formulář (zatím) nelze použít pro bytové domy (jiný způsob výpočtu potřeby TV, jiné snížení spotřeby PENZ u referenční budovy) a kvůli upravené metodice ani pro průkazy zpracované dle Vyhl. 78/2013 Sb.

Co je Primární Energie z Neobnovitelných zdrojů

Spotřeba PENZ se vypočítá tak, že spotřeby energií pro jednotlivé systémy (vytápění, ohřev TV, osvětlení apod.) se vynásobí koeficientem (konverzním faktorem) podle toho, z čeho je/bude energie vyrobena (co je energonositelem).

V následující tabulce jsou uvedeny aktuálně platné konverzní faktory a i jakým způsobem ovlivňují hodnocení budov:

 

Energonositel
 
Konverzní faktor
PENZ
Spotřeba energie
na vytápění
Spotřeba
PENZ
Zemní plyn 1,0 5,0 MWh/rok 5,0 MWh/rok
Tuhá fosilní paliva (hnědé/černé uhlí) 1,0 6,5 MWh/rok 6,5 MWh/rok
Topný olej 1,2 5,0 MWh/rok 6,0 MWh/rok
Elektřina 2,6 4,0 MWh/rok 10,4 MWh/rok
Kusové dřevo, dřevní štěpka 0,2 7,0 MWh/rok 1,4 MWh/rok

 

V praxi to znamená, že dům s elektrickým vytápěním, který má díky vysoké účinnosti a regulovatelnosti topného systému nejnižší spotřebu energie, vychází v porovnání s ostatními systémy (včetně uhlí nebo topného oleje) jako nejméně efektivní. A právě hodnoty z posledního sloupce jsou rozhodující pro posuzování energetické náročnosti budovy.

Aby bylo možné v objektu instalovat elektrické vytápění, je nezbytné vysokou, uměle navýšenou spotřebu PENZ, nějak snížit. Lze toho docílit několika způsoby:

  • snížením energie potřebné na vytápění – například zlepšení obálky budovy, nebo instalací větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
  • instalací doplňkových zdrojů využívajících Obnovitelné Zdroje Energie (OZE) – například tepelného čerpadla pro ohřev teplé vody, nebo (multi)splitové reverzní klimatizace, která může být použita i pro vytápění (= tepelné čerpadlo A/A)
  • Instalací doplňkového zdroje, využívajícího energonositele s výhodnějším konverzním faktorem. Typicky krbová kamna u kterých je konverzní faktor 0,2
  • Instalací malé domovní FotoVoltaické Elektrárny (FVE), protože vyrobená elektrická energie má záporný konverzní faktor (-2,6) a energie, kterou FVE vyrobí, se od spotřeby odečítá

Výpočtový formulář umožňuje zkoušet různé kombinace výše uvedených možností a najít řešení, které povede ke splnění požadavků legislativy na spotřebu PENZ a bude pro investora přijatelné.

Zpět na interaktivní formulář

TOPlist