Najčastejšie otázky – ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE

Otázka: Mám záujem o návrh vykurovania do rodinného domu, aké podklady vám mám zaslať? Odpoveď: Pre vytvorenie cenovej ponuky potrebujete riadne okótovaný pôdorys a rez objektu, skladbu podlahy (vrátane krytiny)...

Otázka:
Mám záujem o návrh vykurovania do rodinného domu, aké podklady vám mám zaslať?

Odpoveď:
Pre vytvorenie cenovej ponuky potrebujete:

 • systém vykurovania ktorý chcete použiť (Ecofloor, Ecofilm, Ecosun, Ecoflex)
 • riadne okótovaný pôdorys a rez objektu
 • skladbu podlahy (vrátane krytiny), stien a stropu zadaných v cm, v smere interiér → exteriér
 • tepelné straty objektu (nie je nutné, ale urýchli vytvorenie ponuky)

Tieto údaje sú nevyhnutné pre návrh vykurovanie, bez týchto informácií nie je možné zrealizovať cenovú ponuku.

 


 

Otázka:
Akým spôsobom sa volí výkon vykurovania? 

Odpoveď:
Pre správny návrh je potrebné objednať v projekčnej kancelárií, najlepšie v tej kde ste si dali vypracovať projektovú dokumentáciu, výpočet tepelných strát budovy podľa platnej normy, alebo si tento výpočet môžete urobiť sami v zjednodušenej verzií na internetovej stránke www.tzb-info.cz. Tepelná strata sa rovná súčtu tepelných tokov prestupom jednotlivými stenami (vr. podlahy a stropu) ohraničujúcimi vykurovanú miestnosť a z tepelnej straty infiltráciou (netesnosťou okien, dverí apod.). Pre základný výpočet tepelných strát musíme poznať:

 • požadovanú teplotu v miestnosti a najnižšiu teplotu za stenou (v prílohe normy je pre dané oblasti mapa najnižších vonkajších teplôt – v prípade, že za stenou je vonkajší priestor ) – rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou sa nazýva teplotný spád (pohybuje sa medzi 30–40 °C)
 • plochu steny (okná i dvere sa odrátavajú a počítajú zvlášť)
 • súčiniteľ prestupu tepla „U“ (W/m²K) – túto hodnotu udávajú výrobcovia stavebných materiálov alebo ich je možné podľa tejto normy vypočítať

Pre presnejší výpočet je potrebné zohľadniť aj ďalšie „prirážky, súčinitele apod.“ Pokiaľ vykurovacie teleso v miestnosti predimenzujete a opatríte ho vhodným termostatom, tak Vám neodoberie viacej elektrickej energie (kWh) ako správne dimenzované vykurovacie teleso a jeho výhodou bude ďaleko dynamickejšia prevádzka. Nevýhodou však budú vyššie zriaďovacie náklady a možno aj vyššia hodnota hlavného ističa rovnajúca sa vyššej čiastke za stály plat. Tá tvorí významnú časť účtu za energiu. 

 


 

Otázka:
Aká bude spotreba energie (kWh) a aké budú náklady na vykurovanie objektu?

Odpoveď:
Ročná spotreba el. energie na vykurovanie objektu je závislá od tepelných strát objektu a kvalite zvolenej regulácie. Tepelná strata je hodnota energie, ktorú musíte dodať do objektu, aby ste docielili požadovanú teplotu priestoru. Celkové ročné náklady na vykurovanie tak závisí na spotrebe el. energie a zvolenej sadzbe za túto energiu. El. vykurovanie je možné prevádzkovať v tzv. priamo výhrevnom režime alebo akumulačnom. Vykurovanie v priamo výhrevnom režime je realizované tak, že má odberateľ 20 hodín možnosť vykurovať za nízku tarifu a len 4 hodiny je prevádzka vo vysokej tarife. Nízku tarifu je možné využívať aj pre ostatné spotrebiče v objekte. Vykurovanie v akumulačnom režime je realizované tak, že sa vykurované médium (voda, betón tehly) „nabíjajú“ maximálne 8 hodín v nízkom tarife a 16 hodín sa využíva táto naakumulovaná energia k vlastnému vykurovaniu objektu. Týchto 16 hodín je realizovaný odber el. energie vo vysokej tarife. 

 


 

Otázka:
Aké sú hlavné dôvody pre voľbu práve elektrického vykurovania?

Odpoveď:
Dôvodov je veľa, uvedieme ale len tie hlavné:

 • Elektrické vykurovanie je najdokonalejší regulovateľný vykurovací systém s najmenšou mernou spotrebou energie. Zatiaľ čo priemerná spotreba energie na vykurovanie činí v ČR asi 0,8 GJ/m² za rok, pri elektrickom vykurovaní je táto hodnota na úrovni 0,3–0,4 GJ/m² za rok.
 • Užívatelia elektrického vykurovanie sú vzhľadom k dokonalej a lacnej regulácií schopný plne prispôsobiť svoj vykurovací režim hodiaci sa rodinným a ekonomickým podmienkam
 • Zriaďovacie hodnoty elektrických vykurovacích systémov sú pritom významne nižšie (v desiatkach percent) ako pri iných systémoch. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá hlavne pri nových objektoch s nízkou tepelnou stratou a teda aj s nízkou spotrebou energie na vykurovanie.
 • Pre elektrické vykurovanie existujú zvláštne tarify, ktoré umožňujú používať lacnú energiu, v tzv. nízkom tarife aj pre ostatnú spotrebu domácnosti. Tento fakt je, vzhľadom k rastúcemu vybaveniu domácnosti el. spotrebičmi, opäť významným zdrojom úspor celkových nákladov na prevádzku domácnosti. 

 


 

Otázka:
Ako je to s prevádzkovými nákladmi na elektrické vykurovanie, viem že sa jedná o pohodlné a bez údržbové vykurovanie, nie sú však vysoké prevádzkové náklady neúmernou daňou za pohodlie?

Odpoveď:
Užívateľa by nemali zaujímať len prevádzkové náklady (aj keď sú určite dôležité), ale tzv. celkové náklady na energie a to ešte v súčte s tzv. amortizáciou, teda s časťou zriaďovacej hodnoty. Elektrické vykurovanie je v tomto pohľade plne porovnateľné s vykurovaním plynovým (viď rubrika referencie a novinky). Budúci dlhodobý vývoj cien energií je možné len veľmi ťažko predpovedať, skutočnosťou však zostáva, že zemný plyn je neobnoviteľným zdrojom, ktorého ťažba bude ekonomicky stále náročnejšia. Cena zemného plynu je najviac plne závislá od výkyvov na svetových burzách. 

 


 

Otázka:
Priatelia ma odhovárajú od zriadenia elektrického vykurovania vysokými tzv. stálymi platbami tarify pre vykurovanie. Uvádza sa, že tieto čiastky majú odradiť záujemcov o elektrické vykurovanie – ako to teda vlastne je?

Odpoveď:
Tzv. stále platby nie sú v žiadnom prípade prohibitívna záležitosť, má dve funkcie:

 • uhradiť dodávateľovi energie náklady spojené s rezerváciou požadovaného príkonu v sieti NN (podľa hodnoty hlavného ističa)
 • zamedziť špekulatívnemu využívaniu špeciálnych nízkych vykurovacích taríf pre bežné používanie v domácnosti (malé odbery)

V súčasnej dobe existujú zariadenia umožňujúce výrazné zníženie hodnoty hlavného ističa. Tieto  zariadenia rozkladajú spotrebu domácnosti do dlhšieho časového pásma a zamedzujú špičkám v odberoch (viď. sekcia regulácia – Regulátory pre znižovanie hodnoty hlavného ističa).

 


 

Otázka:
Počul som, že využitie elektrickej energie pre vykurovanie je neekologické a vo vyspelých krajinách sa od neho ustupuje. Čo je na tom pravdy?

Odpoveď:
O tom či je elektrické vykurovanie ekologické rozhoduje predovšetkým spôsob výroby elektrickej energie. Všeobecne platí, že v krajinách s prevažujúcou výrobou elektrickej energie z pevných palív a zemného plynu je elektrické vykurovanie len doplnkom v rozsahu cca. 10–15 % vykurovaných objektov, v krajinách s prevažujúcou výrobou energie z jadra, prípadne obnoviteľných zdrojov energie hrá elektrické vykurovanie veľmi významnú rolu – v krajinách ako je Švédsko, Nórsko, Fínsko a Francúzsko je elektrické vykurovanie dlhodobo hlavným vykurovaním okrem blokovej zástavby a ním vykurované 30 a viac percent objektov pre bývanie.
V posledných štyroch rokoch je, vzhľadom k liberalizácií trhu s elektrinou, citeľný trend k posilňovaniu významu elektrického vykurovania aj v ďalších krajinách. Slovenská republika v súčasnej dobe získava výrazný podiel energie z jadrových elektrární a je tu teda predpoklad k zaradeniu sa skôr do druhej skupiny menovaných krajín. V SR je v súčasnosti elektricky vykurovaných len 8,4 % objektov pre bývanie.

 


 

Otázka:
Aké druhy elektrického vykurovania mi môžete odporučiť.

Odpoveď:
Naša firma ponúka prakticky všetky druhy elektrického vykurovania od akumulačných systémov cez tzv. zmiešané (polo akumulačné) až po priamo výhrevné. Jediným výrobkom, ktorý v našej ponuke chýba sú elektrokotle a to z dôvodu výraznej neefektívnosti tohto druhu vykurovania. Tento výrobok ani naším zákazníkom, vzhľadom k vysokým prevádzkovým nákladom neodporúčame. Európsky trend sa uberá smerom k tzv. veľkoplošných vykurovacích systémov ktorých použitím je zaistený najvyšší možný komfort. Tieto systémy (podlahové alebo stropné) totiž ohrievajú veľké teplo zmenné plochy na teploty len o málo vyššie ako je teplota prostredia. Ku zmene tepla dochádza čiastočne sálaním aj mikrokonvekciou, mikrokonvekcia prebieha na celej ploche. Výrazným rozdielom oproti tzv. bodovým zdrojom tepla je podstatne rovnomernejšie rozloženie teploty v priestore, obmedzenie cirkulácie a vysušovanie vzduchu (ďalšie informácie viď výrobky ECOFLOOR a ECOFILM).

 


 

Otázka:
Mám záujem o zakúpenie elektrického vykurovania, priatelia ma však upozorňujú na problémy vznikajúce pri odpájaní vykurovanie v dobe tzv. vysokej tarify a nefunkčnosť vykurovania v prípadoch výpadku el. energie.

Odpoveď:
V súčasnej dobe je stanovená podmienka vypínania vykurovania vo vysokej tarife tak, že kúrenie môže byť v tzv. priamo výhrevnom režime vypnuté max. 2 hod. dopoludnia a 2 hod. popoludní, pričom maximálna doba súvislého vypnutia je 1 hodina. Behom uvedenej doby by nemalo dôjsť k zníženiu teploty v miestnostiach viac ako o 1°C. Výnimkou môžu byť zle tepelne izolované stavby, tu sa odporúča v dennej miestnosti inštalácia statických akumulačných pecí WMX z našej ponuky. V prípade výpadku elektrickej energie dochádza k odstaveniu prakticky všetkých moderných spôsobov vykurovania, nakoľko elektronické zariadenia  upravujúce činnosť kotla sú odstavené z prevádzky. Preto tu nie je v tomto prípade žiadny rozdiel medzi elektrickým vykurovaním a napr. vykurovaním na zemný plyn. 

 


 

Otázka:
Ako dimenzovať príkon vykurovacieho telesa pre konkrétnu miestnosť, objekt?

Odpoveď:
Pre správny návrh je potrebné objednať v projekčnej kancelárií, najlepšie v tej kde ste si dali vypracovať projektovú dokumentáciu, výpočet tepelných strát budovy podľa platnej normy,  alebo si tento výpočet môžete urobiť sami v zjednodušenej verzií na internetovej stránke www.tzb-info.cz. Tepelná strata sa rovná súčtu tepelných tokov prestupom jednotlivými stenami (vr. podlahy a stropu) ohraničujúcimi vykurovanú miestnosť a z tepelnej straty infiltráciou (netesnosťou okien, dverí apod.). Pre základný výpočet tepelných strát musíme poznať:

 • požadovanú teplotu v miestnosti a najnižšiu teplotu za stenou (v prílohe normy je pre dané oblasti mapa najnižších vonkajších teplôt – v prípade, že za stenou je vonkajší priestor ) – rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou sa nazýva teplotný spád (pohybuje sa medzi 30–40 °C)
 • plochu steny (okná i dvere sa odrátavajú a počítajú zvlášť)
 • súčiniteľ prestupu tepla „U“ (W/m²K) – túto hodnotu udávajú výrobcovia stavebných materiálov alebo ich je možné podľa tejto normy vypočítať

Pre presnejší výpočet je potrebné zohľadniť aj ďalšie „prirážky, súčinitele apod.“ Pokiaľ vykurovacie teleso v miestnosti predimenzujete a opatríte ho vhodným termostatom, tak Vám neodoberie viacej elektrickej energie (kWh) ako správne dimenzované vykurovacie teleso a jeho výhodou bude ďaleko dynamickejšia prevádzka. Nevýhodou však budú vyššie zriaďovacie náklady a možno aj vyššia hodnota hlavného ističa rovnajúca sa vyššej čiastke za stály plat. Tá tvorí významnú časť účtu za energiu. Pozn. Aj tak to nemusí byť problém, nakoľko hodnota hlavného ističa pred elektromerom môže byť bežne až o dve rady nižšia ako by zodpovedala inštalovanému príkonu pokiaľ použijete nami dodávané regulácie BMR HJ.

TOPlist