Všeobecné obchodné podmienky

platné pre predaj tovaru ponúkaného spoločnosťou FENIX Slovensko s.r.o. na území Slovenskej republiky.

Všeobecné podmienky obchodného vzťahu medzi spoločnosťou FENIX Slovensko s.r.o. (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, sa v prípade fyzických osôb riadi ustanovením Občianskeho zákonníka, a právnických osôb Obchodným zákonníkom. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. 

 1. Zverejnenie cien

Štandardný sortiment tovaru, ponúkaný predávajúcim, je vrátane základných technických informácií a doporučených predajných cien, uvedený v oficiálnom tlačenom Katalógu a cenníku výrobkov predávajúceho (ďalej len cenník). Cenník je v tlačenej forme k dispozícií na prevádzkach predávajúceho, ďalej je bezplatne distribuovaný na predajné miesta, na vyžiadanie môže byť zaslaný v tlačenej podobe poštou alebo v elektronickej forme (formát PDF a XLS).

 1. Platnosť cien

V cenníku je uvedený začiatok dátumu platnosti, ceny sú v € a sú stanovené ex Works (rampa podniku). Cenník je vydávaný obvykle 2x ročne – k 1.4. a 1. 10. daného kalendárneho roku. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť v prípade nutnosti termíny vydania aktuálneho cenníka. Ceny sú platné do vydania nasledujúceho cenníka s novým začiatočným dátumom platnosti. Ceny atypových výrobkov neuvedených v cenníku predávajúceho, sú dohadované individuálne. 
Pri cenových ponukách vypracovaných predávajúcim pred vydaním nového cenníka, pri ktorých nebola uvedená platnosť ponuky, je garantovaná platnosť pôvodných cien 1 kalendárny mesiac od začiatku dátumu platnosti nového cenníka. Pri objednávkach, pri ktorých medzi dátumom prijatia a dátumom plánovanej expedície vstúpi do platnosti nový cenník, je garantovaná platnosť cien v dobe prijatia objednávky. 

 1. Objednávanie tovaru

Kupujúci je povinný vystaviť predávajúcemu písomnú objednávku, na ktorej bude uvedené:

 • identifikačné údaje – meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná adresa, pri právnických osobách názov spoločnosti, IČO, pri platcoch DPH IČ DPH. 
 • dátum vystavenia objednávky
 • spôsob odberu tovaru – osobný odber, žiadosť o zaistenie prepravy verejnou prepravnou službou
 • pri žiadosti o zaistenie prepravy verejnou prepravnou službou úplnú adresu, kam má byť tovar doručený, meno a priezvisko zodpovednej osoby, ktorá zaistí prevzatie zásielky a v prípade dobierky jej úhradu, telefonický a e-mailový kontakt na túto osobu
 • preferovaný spôsob platby
 • jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a požadované množstvo – za jednoznačnú identifikáciu sa považuje napríklad uvedenie objednávacieho čísla, uvedené pri tovare v cenníku dodávateľa
 • konkrétny termín doručenia ak je kupujúcim požadovaný

Objednávku je možné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom na kontaktnú adresu pracovníkov tuzemského predaja. Aktuálne kontakty pracovníkov, ktorí majú na starosti tuzemský predaj, sú zverejnené na internetových stránkach predávajúceho – www.fenix.sk
Príjem objednávky nie je kupujúcim potvrdzovaná, tento je vyrozumený len výzvou k odberu. Kontaktovaný je v prípade, ak objednávka neobsahuje požadované technické a obchodné údaje, alebo obsahuje požiadavku, ktorú nie je možné splniť. Za dátum prijatia objednávky je potom považovaný dátum, kedy boli doplnené alebo upresnené požadované údaje. 
Zaslaná a prijatá objednávka je záväzná a kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom predávajúceho. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu, alebo trvá na požiadavkách, o ktorých bol predávajúci vyrozumený ako o nesplniteľných. 

 1. Expedícia tovaru

Bežná dodacia lehota je 14 dní od obdržania objednávky. Na základe priania kupujúceho môže predávajúci zaistiť dopravu verejnou prepravnou službou (GEIS SK). Pri objednávkach, ktorých hodnota je nižšia ako 83 € bez DPH je účtované balné 1€ bez DPH. Pri objednávkach v hodnote do 1000 € bez DPH je preprava hradená kupujúcim a pri objednávkach s hodnotou nad 1000 € hradí prepravu po celom území SR predávajúci. 
Pre poskytnutie bezplatnej prepravy je rozhodujúca celková hodnota objednávky, prepravovaná na jedno miesto a to v cene bez DPH účtované kupujúcim. V prípade nároku na bezplatnú dopravu vykonáva výber prepravcu kupujúci. Príjem tovaru od predávajúceho (osobne alebo od prepravcu) preberá kupujúci zodpovednosť za chyby na predmete kúpy – viď Reklamačný poriadok, zverejnený na internetových stránkach predávajúceho – www.fenix.sk
Kupujúci je povinný prijať tovar a zaplatiť celkovú cenu. V prípade odmietnutia z iných dôvodov, než sú uvedené v Reklamačnom poriadku, má predávajúci právo požadovať úhradu nákladov spojených s prípravou a expedíciou tovaru, pri atypových výrobkov taktiež hodnotu tovaru až do výšky 100% účtovanej ceny. 

 1. Platba za tovar

Platba sa vykonáva dobierkou pri prevzatí tovaru alebo bankovým prevodom pred odoslaním tovaru. Pri atypických výrobkoch si predávajúci vyhradzuje právo vystaviť preddavkovú faktúru až do výšky 100% hodnoty výrobku. 
Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar dopredu a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomného dostúpenia od zmluvy.
Pri zmluvných pravidelných odberoch je možnosť dohodnúť individuálne obchodné podmienky (množstevné zľavy, dodacie podmienky, spôsob platby, podmienky pre bezplatnú prepravu). Obchodné podmienky sú dohodnuté písomne, formou obstarávateľskej zmluvy. Ak je v obstarávateľskej zmluve dohodnutá platba na základe faktúry vystavenej predávajúcim, vystavuje sa faktúra v deň expedície tovaru. Bežná splatnosť faktúry je 14 dní, v prípade predĺženia sa splatnosti faktúry súhlasí kupujúci so zmluvnou pokutou vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

 1. Objednávky prostredníctvom Internetového obchodu

Objednávka vystavená prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sa považuje za písomnú objednávku a riadi sa ustanoveniami podľa bodu 3. Objednávanie tovaru. Na viac je kupujúcemu na e-mail adresu uvedenú pri registrácií/objednaní zaslaná rekapitulácia objednávky, ktorá je súčasne potvrdením o prijatí objednávky. 
Na objednávky prostredníctvom internetového obchodu, pri ktorých nie sú na objednaný tovar poskytované ďalšie zľavy, je vybranými prepravnými službami doprava podľa bodu 4. Expedícia tovaru na území SR hradená predávajúcim, bez stanovania minimálnej hodnoty objednávky.
Bežná dodacia lehota je 1-2 pracovné dni od obdržania objednávky. Táto skrátená dodacia lehota nie je záväzná a pri jej prekročení predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť vo vzťahu k žiadnej tretej strane ohľadom ušlého zisku, straty obchodnej príležitosti, poškodenia dobrého mena alebo zvýšenie nákladov ani ohľadom akýchkoľvek nepriamych zvláštnych, trestných alebo následných škôd bez ohľadu na to, ako vznikli. 
Kupujúci má právo podľa zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru (počítané odo dňa nasledujúceho po prevzatí). Tovar v pôvodnom obale je povinný na svoje náklady doručiť späť predávajúcemu. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci skontroluje kompletnosť tovaru a najneskôr do 30 dní vráti kupujúcemu kúpnu cenu prevodom na bankový účet.
Nárok na 7 dňovú lehotu pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká v prípade osobného odberu tovaru kupujúcim na prevádzke predávajúceho a pri výrobkoch, ktoré boli upravené alebo vyrobené podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. 
Podmienky platné pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sa nevzťahujú na obchodné prípady vzniknuté na základe individuálnych obchodných podmienok alebo obstarávateľskej zmluvy. 

V Banskej Bystrici, 01.01.2013

TOPlist