Praktické poznatky z pilotní instalace v Omicích

(Březen 2021) Ohřev teplé vody patří v rezidenční výstavbě k jedné z nejvýznamnějších spotřeb energií. Naprosto běžnou součástí těchto rozvodů je i cirkulace teplé vody, která plní dvě základní funkce.
Pokles teplot v ohřívači vody

První je zajištění komfortu – voda o požadované teplotě je na výtokové armatuře ihned k dispozici. Tím je současně zajištěna i druhá funkce – úspora vody. Nedochází totiž k jejímu zbytečnému plýtvání při čekání, než k výtokové armatuře dorazí ze zásobníku voda o potřebné teplotě. Zejména u větších rodinných domů může jít v ročním vyjádření o nezanedbatelné množství.

Výše uvedený komfort a úspora spotřeby vody však není "zadarmo". Oběh vody v cirkulačním potrubí je řešen malým čerpadlem o příkonu cca 5 W, cirkulace vody v rozvodu navíc způsobuje nežádoucí ochlazování vody v zásobníku. Jde o ztráty, které se kvůli komfortu obecně akceptují a v praxi je asi ani nikdo není schopen přesněji vyčíslit. Pilotní projekt rodinného domu v Omicích však díky detailnímu sledování toků všech energií umožňuje zaměřit se i na takové detaily, jako je vliv cirkulace TV na celkovou spotřebu energie v objektu.

V úvodu se vyzkoušely dva hraniční stavy – nejdříve byla cirkulace spuštěna trvale, bez jakéhokoliv řízení, následně byla zcela vypnuta. Test byl proveden ve dvou po sobě jdoucích dnech, po oba dny v čase od 18 hodin večer do 6 hodin ráno. Po tuto dobu byl také zcela přerušen odběr teplé vody. Teplota vody byla snímána v horní části zásobníku.

Teplá voda v ohřívači pochopitelně chladne i samovolně, tepelnými ztrátami přes plášť zásobníku, což znázorňuje červená křivka. Teplota vody bez jakéhokoliv odběru a bez provozu cirkulace poklesla za 12 hodin ze 49°C na 45°C.

Modrá křivka znázorňuje průběh teploty vody v ohřívači při zapnutém cirkulačním čerpadle. Z grafu je patrné, že pokles teploty vody v zásobníku byl kvůli cirkulaci za stejnou dobu 4x vyšší(!) – teplota vody klesla po 12 hodinách z 51°C na 35°C. Odečteme-li samovolné ochlazování zásobníku, pak samotná cirkulace zapříčila pokles teploty vody o 12°C za 12 hodin. Při objemu vody 200L jde o 3,8 kWh energie (včetně spotřeby cirkulačního čerpadla). Z tohoto údaje lze zjednodušeně odvodit, že provoz cirkulace znamená ztrátu cca 0,32 kW.

V tuto chvíli jde pouze o první část měření, protože hraniční stavy neodpovídají reálným provozním podmínkám. Cirkulace TV vody není nikde provozována nepřetržitě 24 hodin, je standardem, že je řízena dle časového programu. Denní režim ale není nikdy úplně pravidelný, je proto zvykem nastavit časový rozvrh s poměrně velkým rozptylem. V projektu RD v Omicích bude použito zcela nové řešení – speciální kamery s velmi nízkým rozlišením, snímající a reagující na přítomnost osob v jednotlivých částech domu. Jakmile bude v blízkosti některé z výtokových baterií zaznamenána přítomnost osob, dojde k okamžitému sepnutí cirkulačního čerpadla s minimálním časovým přesahem. Současně bude ale nastaven i minimální interval mezi dvěma sepnutími cirkulačního čerpadla, aby při trvalé přítomnosti osob nebylo čerpadlo v chodu nepřetržitě. Měla by tím být zajištěna maximální efektivita v zajištění požadovaného komfortu při minimalizaci energetických ztrát.


TOPlist /cs/aktuality/prakticke-poznatky-z-pilotni-instalace-v-omicich